Υποχρεωτικά Μαθήματα – Γενικά

Θεωρία

Η Ύλη της Θεωρίας της Μουσικής χωρίζεται σε 3 τάξεις:

 • Α΄ Θεωρία
 • Β΄ Θεωρία
 • Γ΄ Θεωρία

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).

Σολφέζ

Η Ύλη του Σολφέζ χωρίζεται σε 5 τάξεις και γίνονται παράλληλα με τις τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄, Θεωρία – Α΄, Β΄,  Αρμονία.

 • Α΄ Σολφέζ
 • Β΄ Σολφέζ
 • Γ΄ Σολφέζ
 • Δ΄ Σολφέζ
 • Ε΄ Σολφέζ

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).

Αρμονία

Η Ύλη της Αρμονίας χωρίζεται σε 3 τάξεις. Διδάσκονται δε μαζί με τις 3 τελευταίες τάξεις του Σολφέζ:

 • Α΄ Αρμονία
 • Β΄ Αρμονία
 • Γ΄ Αρμονία

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).

Μουσική Υπαγόρευση (Dictée)

Η Ύλη της Μουσικής Υπαγόρευσης  (Dictée) χωρίζεται σε 2 τάξεις:

 • Α΄ Dictée
 • Β΄ Dictée

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).

Ιστορία της Μουσικής

Η Ύλη της Ιστορίας της Μουσικής χωρίζεται σε 2 τάξεις.

 • Α΄ Τάξη Ιστορίας
 • Β΄ Τάξη Ιστορίας

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).

Μορφολογία της Μουσικής

Η Ύλη της Μορφολογίας της Μουσικής χωρίζεται σε 2 τάξεις. Διδάσκονται δε μαζί με την ύλη της Ιστορίας της Μουσικής :

 • Α΄ Τάξη Μορφολογίας – (Α΄ Τάξη Ιστορίας)
 • Β΄ Τάξη Μορφολογίας – (Β΄ Τάξη Ιστορίας)

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).

Οργανογνωσία

Η Ύλη της Οργανογνωσίας είναι ένα έτος.

 • Οργανογνωσία

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).

Χορωδία

Η τάξη της Χορωδίας είναι 2 χρόνια.

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).

Εκ Πρώτης Όψεως Ανάγνωση (Prima Vista)

Η Prima Vista είναι ένα έτος. Διδάσκεται δε μαζί με την ύλη της Ανωτέρας.

 • Prima Vista

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).

Μουσική Δωματίου

Η Μουσική Δωματίου είναι 2 χρόνια. Διδάσκεται δε παράλληλα με την ύλη της Ανωτέρας.

 • Μουσική Δωματίου

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).

Πρακτικό Διδασκαλείο

Το Πρακτικό Διδασκαλείο είναι 2 χρόνια.

(Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι απαραίτητα για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πρέπει δε ο σπουδαστής να τα έχει τελειώσει και να έχει πάρει βαθμό 6 μήνες πριν τις Πτυχιακές ή Διπλωματικές του εξετάσεις).